Lektion 14 – Ders 14 Präpositionen – Almanca Edatlar

Präpositionen mit dem Dativ Lokal (yerle ilgili) olanlar


aus (-den)

Robert geht aus dem Haus.. (Robert evden çıkıyor.)

Richard kommt aus London. (Richard Londondan geliyor.)

Er trinkt Bier aus dem Glas. (Birayı bardaktan içiyor.)

 

 

 

von (-den)
Er hat das Geld von seinem Vater.(Parayı babasından aldı.)
Der Zug kommt von Mainz. (Tren Mainzdan geliyor.)

 

 

 

 

 

 

nach (-e, doğru)
Wir fahren nach Köln. (Kölne gidiyoruz.)
Er reist nach Amerika. (Amerikaya seyahat ediyor.)
Er geht nach oben. (Yukarıya çıkıyor.)
Wir gehen nach Hause. (Eve gidiyoruz.)

 

 

 

 

zu (-e, ile)
Wir gehen zu einem Freund. (Bir arkadaşımıza gidiyoruz.)
Robert geht zur Universität. (Robert üniversiteye gidiyor.)
Ich gehe zum Essen. (Yemeğe gidiyorum.)

 

 

 

bei (yakınında, yanında, -de,-da)
Hans wohnt bei seiner Tante. (Hans teyzesinin yanında kalıyor.)
Mein Hotel ist beim Bahnhof. (Otelim istasyonun yakınında.)

 

 

gegenüber (karşısında)
Die Wohnung liegt der Post gegenüber. (Ev postanenin karşısında bulunuyor.)

 


Temporal (zamanla ilgili) olanlar

 

 

nach (-de sonra)
Nach
der Vorlesung geht er spazieren. (Oturumdan sonra gezmeye gidiyor.)
Was machst du nach dem Essen. (Yemekten sonra ne yapıyorsun?)

 

 

seit (-dan beri)
Ich wohne seit einer Woche hier. (Bir haftadan beri burada oturuyorum.)
Er studiert seit drei Jahren. (Üç yıldan beri okuyor.)

 

 

 

 

 

mit (ile)
Ich schreibe mit dem Stift. (Kalemle yazıyorum.)
Wir fahren mit dem Auto. (Arabayla gidiyoruz.)
Er lernt mit seinem Freund. (Arkadaşıyla ders öğreniyor.)

 

 

Önemli:

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber her zaman Dativ ile kullanılır.

 

 

bei dem – beim zu dem – zum


Alıştırmalar
1

Boş olan yerleri doldurunuz!

1. Robert geht um 8 Uhr dem Haus.
2.
Er wohnt seinem Freund zusammen.
3.
Ich gehe meiner Schwester.
4.
Ich bin schon einer Woche hier.
5.
dem Essen besuche ich Frau Müller.

 

 


Präpositionen mit dem Akkusativ
Lokal (yerle ilgili) olanlar

 

 

durch (-den, arasından geçerek, içinden)
Hans geht durch den Park. (Hans parkın içinden gidiyor.)
Ich sehe durch das Fenster. (Pencereden bakıyorum.)

 

 

gegen (-e karşı)
Das Auto fährt gegen das Haus. (Araba eve karşı gidiyor.)

 

 

 

um (etrafında)
Wir sitzen um den Tisch. (Masanın etrafında oturuyoruz.)
Das Auto fährt um die Stadt. (Araba şehrin etrafında dolaşıyor.)

 

 

entlang (boyunca)
Wir fahren die Strasse entlang. (Cadde boyunca gidiyoruz.)

 


Temporal (zamanla ilgili) olanlar

 

um (-de)
Um
8 Uhr komme ich zum Essen. (Saat 8′de yemeğe geleceğim.)

 

 

 

für (için)
Er kauft ein Fahrrad für seinen Sohn. (Oğlu için bisiklet alıyor.)

 

 

ohne (olmadan)
Robert geht
ohne seinen Freund spazieren. (Robert arkadaşı olmadan gezmeye gidiyor.)

 

 

Önemli:

Für, gegen, ohne, um, entlang her zaman Akkusativ ile kullanılır.

Entlang isimden sonra gelir.

 

 

 

 


Alıştırmalar
2
Boş alanları doldurunuz!
1.
Robert geht das Haus.
2.
Herr Braun arbeitet eine Firma.
3.
Gehen Sie links die Ecke.
4.
Hans fährt mit seinem Fahrrad ein Auto.
5.
Ich gehe die alte Strasse .


Präpositionen mit Akkusativ und Dativ

Wohin gehe ich ?- Ich gehe an den Tisch, auf die Treppe, hinter die Tür, neben die Tafel, in das Zimmer, unter die Lampe, vor das Haus, zwischen das Auto und das Haus.
Wohin hänge ich die Lampe ?- Ich hänge sie über den Tisch.

Wo stehe ich? – Ich stehe am (an dem) Tisch, auf der Treppe, hinter der Tür, neben der Tafel, im (in dem) Zimmer, unter der Lampe, vor dem Haus, zwischen dem Auto und dem Haus.
Wo hängt die Lampe ?- Sie hängt über dem Tisch.

 

FRAGE : wohin? PRÄPOSİTİON mit dem Akkusativ!

FRAGE : wo? PRÄPOSİTİON mit dem Dativ!

Lokal

Wohin? Akkusativ (Nereye?) Wo? Dativ (Nerede?)
an

(-de,-da)

 


 

 

 

Ich hänge das Bild an die Wand.

(Resimi duvara asıyorum.)

Das Bild hängt an der Wand.

(Resim duvarda asılı.)

auf

(üstünde)

 

 

 

Ich steige auf den Wagen.

(Arabanın üstüne çıkıyorum.)

Ich bin auf dem Wagen.

(Arabanın üstündeyim.)

hinter

(arkasında)

 


 

 

Gehen Sie hinter das Haus.

(evin arkasına gidin.)

 

 

Der Garten ist hinter dem Haus.

(Bahçe evin arkasında.)

neben

(yanında)

 

 

 

 

Fahren Sie das Auto neben das Haus.

(Arabayı evin yanına sürün.)

 

 

Die Garage ist neben dem Haus.

(Garaj evin yanında.)

in

(içinde)

 


 

 

Heute gehen wir ins Kino.

(Bugün sinemaya gidiyoruz.)

 

 

Die Kinder sind im Kino.

(Çocuklar sinemada.)

über

(üstünde)


Wir hängen die Lampe über den Tisch.

(Lambayı masanın üstüne asıyoruz.)

 

 

 

Die Lampe hängt jetzt über dem Tisch.

(Lamba şimdi masanın üstünde asılı.)

unter

(altında)


Ich gehe unter den Balkon.

(Balkonun altına gidiyorum.)

Jetzt stehe ich unter dem Balkon.

(Şimdi balkonun altında duruyorum.)

vor

(önünde)


Ich fahre vor die Garage.

(Garajın önüne gidiyorum.)

Mein Auto steht vor der Garage.

(Arabam garajın önünde duruyor.)

zwischen

(arasında)


Ahmet legt das Heft zwischen die Bücher.

(Ahmet defteri kitapların arasına koyuyor.)

Das Heft liegt zwischen den Büchern.

(Defter kitapların arasında duruyor.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an dem – am, an das – ans, in dem – im, in das – ins

 

Temporal Wann ? Dativ (Ne zaman?)
an

(-de, -da)

Ich komme am Montag.

(Pazartesi geleceğim.)

Ich bin an Weihnachten zu Haus

(Noelde evdeyim.)

Am Vormittag arbeite ich.

(Öğleden önce çalışıyorum.)

Wochentage, Feiertage, Tageszeiten

(günler, tatil günleri, gün saatlerinde)

in

(içerisinde)

In diesem Jahr kaufe ich ein Haus.

(Bu sene içerisinde ev alacağım.)

 

Im Jahr 2005 mache ich mein Examen.

(2005 senesinde bitiş sınavımı yapacağım.)

Jahr, Monat, Woche, Jahreszeit

(yıl, ay, hafta,mevsimler)

Aber: Vor Jahreszahlen keine Präposition

(Fakat: Yıl belirten rakamlar önünde edat görevinde değildir.)

vor

(önce)

Vor dem Monat August kann ich nicht kommen.

(Ağustos ayından önce gelemem.)

An, in, vor, zwischen Dativ ile kullanılır (wann ? temporal)

Alıştırmalar 3
1.
Ich gehe den Laden.
2.
Es liegt der Post und dem Haus.
3.
Mein Fahrrad steht dem Haus.
4.
Das Heft ist dem Buch.
5.
Herr Müller schreibt ein Wort die Tafel. von dem – vom zu der – zur

Cevaplar 1
1.
aus
2.
mit
3.
zu
4.
seit
5.
Nach

 

Cevaplar 2

1. um
2.
für
3.
um
4.
gegen
5.
entlang

 

Cevaplar 3
1.
in
2.
zwischen
3.
hinter
4.
neben
5. an

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.